Product was successfully added to your shopping cart.
 1. Všeobecné
 2. Rozsah
 3. Ochrana osobných údajov
 4. Obsah odkazovaných stránok
 5. Žiadny predaj neplnoletým osobám
 6. Ceny
 7. Platobné a dodacie podmienky
 8. Dostupnosť
 9. Výmena / vrátenie
 10. Odmietnutie prevzatia
 11. Oneskorené platby
 12. Odstúpenie od zmluvy
 13. Právomoc
 14. Doložka o oddeliteľnosti
 1. Všeobecne

  Našou ambíciou je slúžiť vám podľa potreby a k vašej plnej spokojnosti. Preto sú tieto zmluvné podmienky základom spravodlivého vzťahu so zákazníkom. Pri zadávaní objednávky súhlasíte so zmluvnými podmienkami. Aby boli čitateľné, používame mužskú formu a píšeme „zákazníci“, zameriavame sa hlavne na milovníkov vína. Prezentácia výrobkov v internetovom obchode nie je právne záväznou ponukou, ale nezáväzným online katalógom. Akákoľvek zodpovednosť v súvislosti s našou ponukou (najmä nepravdivé informácie, texty a ceny) sú vylúčené, pokiaľ to zákon umožňuje.
 2. Rozsah pôsobnosti

  Celá ponuka www.topvino.ch je zameraná predovšetkým na klientelu vo Švajčiarsku a Lichtenštajnské kniežatstvo. Objednávky z krajín EÚ sú tiež vítané. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu.
 3. Ochrana osobných údajov

  Obchodujeme s krásnymi vínami a výrobkami pre milovníkov vína a nie s vašimi osobnými údajmi. Z tohto dôvodu sa zaznamenávajú iba tie údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky a zjednodušujú manipuláciu s internetovým obchodom pre vracajúcich sa zákazníkov. S osobnými údajmi o zákazníkoch sa bude zaobchádzať ako s dôvernými v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám ani použité ani predané na reklamu tretích strán. Osobitne citlivé údaje (najmä podrobnosti o platbách kreditnou kartou) sa prenášajú šifrované na autorizáciu.
 4. Obsah odkazovaných stránok

  Zákazníci www.topvino.ch majú možnosť dostávať aktuálne informácie o nových produktoch, propagačných akciách alebo aktivitách prostredníctvom elektronického spravodajcu. Táto služba nevyžaduje nič, je zadarmo a môže byť kedykoľvek zrušená.
 5. Žiadny predaj neplnoletým osobám

  Podľa právnych ustanovení sa alkoholické nápoje nesmú vo Švajčiarsku predávať mladým ľuďom mladším ako 16 rokov a liehoviny sa nesmú predávať maloletým mladším ako 18 rokov. Uvedením dátumu narodenia zákazník záväzne uvedie pravdivo svoj vek, aby bolo možné dodržať toto nariadenie a právne predpisy.
 6. Ceny

  Všetky ceny sú za položku vo švajčiarskych frankoch, vrátane DPH. Zmeny cien a časovo obmedzené akcie sú možné kedykoľvek a nevyžadujú si to oznámenie.
 7. Platobné a dodacie podmienky

  Na stránke www.topvino.ch je k dispozícii niekoľko spôsobov platby. Okrem faktúry prijímame aj platby kreditnou kartou. Vyhradzujeme si právo dodávať novým a neznámym zákazníkom tovar len po úhrade zálohy.

  Doručenie sa uskutoční po prijatí objednávky príjemcovi faktúry alebo na ním určenú dodaciu adresu. Dodávky viacerým príjemcom vyžadujú niekoľko individuálnych objednávok alebo osobitnú správu adresovanú na zákaznícku podporu.

  Pri objednávkach do 250.- CHF sa účtujú náklady na dopravu. Náklady na dopravu do zahraničia na požiadanie.

  Na žiadosť zákazníka môže spoločnosť TopVino GmbH objednávku dobrovoľne zrušiť pred ešte pred odoslaním tovaru, ako výraz dobrej vôle.
 8. Dostupnosť

  Náš sortiment sa neustále mení a nezaručujeme úplnú dostupnosť ponuky na www.topvino.ch. Ak určité víno z príslušného ročníka nie je k dispozícii, budeme vás kontaktovať.
 9. Výmena / vrátenie

  Vaša objednávka na www.topvino.ch je záväzná. V zásade si objednané vína nemožno vymeniť ani stiahnuť. Výnimkou sú dodávky, ktoré boli poškodené počas prepravy, ako aj nesprávne dodávky. Žiadame vás, aby ste skontrolovali presnosť a integritu dodávky a aby ste nám okamžite zaslali všetky sťažnosti. 5 dní po prijatí dodávky sa považuje za schválenú. Všetky vína od spoločnosti TopVino podliehajú prísnym testom kvality. Môže sa však stať, že víno má korkovú chuť. V takom prípade vás žiadame, aby ste sa obrátili na zákaznícky servis.
 10. Odmietnutie prevzatia

  Ak zákazník odmietne prevziať objednaný tovar, tento sa vráti odosielateľovi. Všetky náklady spojené s odoslaním a spätným doručením znáša zákazník.
 11. Oneskorené platby

  Ak sa platba neuskutoční včas, budete v predvolenom nastavení. Až do úplného zaplatenia zostáva tovar majetkom spoločnosti TopVino GmbH. V prípade omeškania platby sme oprávnení účtovať úroky z omeškania a poplatky za upomínanie. Ďalej si v prípade omeškania výslovne vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spoločnosť TopVino GmbH je oprávnená zaregistrovať výhradu vlastníctva u príslušného orgánu.

  Faktúry sú zasielané elektronicky a poštou na hlavnú adresu uvedenú zákazníkom a sú súčasťou dodávky. Faktúry je potrebné uhradiť do 14 dní od prijatia bez akýchkoľvek odpočtov alebo iných zliav. Ak nebude platba vykonaná včas, bude účtovaný príspevok na úhradu výdavkov vo výške 30,00 CHF plus úrok z omeškania vo výške 5% ročne od dátumu splatnosti.

  Spoločnosť TopVino GmbH si vyhradzuje právo priradiť dlžné sumy faktúry, vrátane úrokov z omeškania, výdavkov a nákladov, spoločnosti poverenej inkasom.
 12. Odstúpenie od zmluvy

  Ak si zákazník splní niektorú zo svojich povinností len čiastočne, nesplní vôbec, alebo nedodrží platobný termín, spoločnosť TopVino GmbH si vyhradzuje právo požadovať okamžitú platbu všetkých dlžných súm, zastaviť všetky dodávky alebo ukončiť súčasnú zmluvu.
 13. Právomoc

  Naše podnikanie je založené výlučne na švajčiarskom práve. Právomoc je vymožiteľná na základe zákonov a právnych nariadení platných v kantóne Solothurn.
 14. Doložka o oddeliteľnosti

  Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúplné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V prípade neplatnosti alebo neúplnosti zmluvného ustanovenia sa toto ustanovenie nahradí účinným ustanovením, ktoré sa najviac blíži určenému účelu neplatného ustanovenia.

Platné od 01. októbra 2019, TopVino GmbH Biberist

Tieto podmienky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.